Према Закону о основама система образовања и васпитања у основној школи Школски одбор представља орган управљања у школи. Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Школског одбора. Чланови Школског одбора обављају послове из своје надлежности, без накнаде. Чланове школског одбора  именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе.


Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права
одлучивања. Седницама школског одбора основне школе присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

Мандат органа управљања траје четири године.

Надлежност школског одбора:

 1. доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 2. доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 4. доноси финансијски план установе, у складу са законом;
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 6. расписује конкурс и бира директора;
 7. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда остигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 8. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 9. одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
 10. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Школски одбор ОШ “Миливој Оморац” чине чланови:

 • Коцкар Александар – представник запослених и председник школског одбора
 • Владимир Вукобрат – представник запослених
 • Јасмина Цигановић – представник запослених и председник школског одбора
 • Силвија Илијев – представник родитеља
 • Драган Николин – представник родитеља
 • Светлана Богданов – представник родитеља
 • Надица Глигорин – представник јединице локалне самоуправе
 • Горан Станчул – представник јединице локалне самоуправе
 • Томислав Симин – представник јединице локалне самоуправе
 • Жељана Николин – ученица
 • Ирина Милосављев – ученица