Konvencija o pravima deteta je prvi međunarodnopravni instrument koji je obuhvatio celokupan opseg ljudskih prava – građanska, kulturna, ekonomska, polička i socijalna prava. Četiri osnovna principa Konvencije su nediskriminacija; posvećenost najboljim interesima deteta, pravo na život, preživljavanje i razvoj; i poštovanje stavova deteta. Konvencija štiti dečija prava tako što postavlja standarde zdravstvenih usluga; obrazovanja; i pravnih, građanskih i socijalnih servisa. Usvojena je 20. novembra 1989. godine rezolucijom 44/25 Generalne skupštine UN.

 

Dete treba da posmatraš,
al mu nemoj na put stati.
Što ga pre čovekom smatraš,
pre će čovek i postati.

 

 

Prava deteta i učenika
 Prava deteta i učenika ostvaruju se u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, ovim i posebnim zakonima, a ustanova, odnosno svi zaposleni dužni su da obezbede njihovo stvarivanje, a naročito pravo na:
 1. kvalitetan obrazovno – vaspitni rad koji obezbeđuje ostvarivanje principa i ciljeva obrazovanja i vaspitanja;
 2. uvažavanje ličnosti;
 3. podršku za svestrani razvoj ličnosti , podršku za posebno iskazane talente i njihovu afirmaciju;
 4. zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
 5. blagovremenu i potpunu informaciju o pitanjima od značaja za njegovo školovanje;
 6. informacije o njegovim pravima i obavezama;
 7. učestvovanje u radu organa škole, u skladu sa ovim i posebnim zakonom;
 8. slobodu udruživanja u različite grupe, klubove i organizovanje učeničkog parlamenta;
 9. podnošenje prigovora i žalbe na ocenu i na ostvarivanje drugih prava po osnovu obrazovanja;
 10. pokretanje inicijative za preispitivanje odgovornosti učesnika u obrazovno – vaspitnom procesu ukoliko prava iz tač . 1 ) do 9 ) ovog člana nisu ostvarena;
 11. ostvarivanje svih prava deteta i učenika, prava na zaštitu i na pravično postupanje škole prema učeniku i kada povredi obavezu utvrđenu ovim zakonom;
 12. pravo na stipendiju, kredit, smeštaj i ishranu u domu učenika, u skladu sa posebnim zakonom.

Učenik, roditelj, odnosno staratelj deteta i učenika može da podnese prijavu direktoru ustanove u slučaju povrede prava iz stava 1. ovog člana ili neprimerenog ponašanja zaposlenih prema detetu i učeniku, u roku od 15 dana od nastupanja slučaja.

Direktor je dužan da prijavu razmotri i da, uz konsultaciju sa učenikom, roditeljem, odnosno starateljem deteta i učenika i zaposlenim odluči o njoj i preduzme odgovarajuće mere, u roku od 15 dana od dana prijema prijave.

 

Obaveze učenika

U ostvarivanju svojih prava učenik ne sme da ugrožava druge u ostvarivanju prava .

Učenik ima obavezu da :

 1. redovno pohađa nastavu i izvršava školske obaveze;
 2. poštuje školska pravila, odluke direktora i organa škole;
 3. radi na usvajanju znanja, veština i vrednosnih stavova propisanih školskim programom, prati sopstveni napredak i izveštava o tome nastavnike i roditelje, odnosno staratelje;
 4. u postupku ocenjivanja pokaže svoje stvarno znanje bez korišćenja raznih oblika prepisivanja i drugih nedozvoljenih oblika pomoći;
 5. ne ometa izvođenje nastave i ne napušta čas bez prethodnog odobrenja nastavnika;
 6. poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika i ostalih zaposlenih u školi;
 7. blagovremeno pravda izostanke;
 8. čuva imovinu škole i čistoću i estetski izgled školskih prostorija;
 9. stara se o očuvanju životne sredine i ponaša u skladu sa pravilima ekološke etike.