Основна питања организације рада и коришћења библиотечке грађе одређена су правилником основне школе. Активности и садржај рада школске библиотеке планирају се Годишњим планом рада библиотекара, који је саставни део Годишњег плана рада школе. Библиотечку грађу чини целокупна штампарска, рукописна и на други начин умножена грађа библиотеке и она се дели на ученичку и наставничку.

Библиотека наше школе налази се у приземљу школске зграде. Припада јој једна просторија у којој је смештен целокупни ученички и наставнички фонд. Књижни фонд чини 70% публикације за децу и 30% за наставнике. Сви ученици долазе у конктакт са библиотеком, те је самим тим и њена улога у образовању и васпитању од великог значаја. Посао библиотекара у нашој школи обавља Јелена Влаисављевић, професор српског језика и књижевности.