Образовно – васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности установе којима се остварује програм образовања и васпитања и постижу прописани циљеви и стандарди постигнућа.
Образовно – васпитни рад школе остварује се у току школске године, која почиње 1. септембра , а завршава се 31. августа наредне године.
Образовно – васпитни рад организује се у два полугодишта.
Ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Време, трајање и организација образовно – васпитног рада и школског распуста утврђује се школским календаром који прописује министар до 1. јуна.

Настава у школи одвија се у две смене. Разредна настава обухвата ученике од I до IV разреда, а предметна настава ученике од V до VIII разреда.

На почетку школске године ученици нижих разреда почињу смену пре подне а ученици виших разреда после подне, па се у току године смене мењају недељно.