Školski odbor

 

 

Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u osnovnoj školi Školski odbor predstavlja organ upravljanja u školi. Školski odbor čine po tri predstavnika zaposlenih, roditelja i jedinice lokalne samouprave. Predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova školskog odbora. Članovi Školskog odbora obavljaju poslove iz svoje nadležnosti, bez naknade. Članove školskog odbora  imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave.

Sednicama organa upravljanja prisustvuje i učestvuje u njihovom radu predstavnik sindikata u ustanovi, bez prava odlučivanja. Sednicama školskog odbora osnovne škole prisustvuju i učestvuju u njihovom radu dva predstavnika učeničkog parlamenta, bez prava odlučivanja.

Mandat organa upravljanja traje četiri godine.

Nadležnost školskog odbora:

1. donosi statut, pravila ponašanja u ustanovi i druge opšte akte i daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova;

2. donosi školski program, razvojni plan, godišnji plan rada, usvaja izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i samovrednovanju;

3. utvrđuje predlog finansijskog plana za pripremu budžeta Republike Srbije;

4. donosi finansijski plan ustanove, u skladu sa zakonom;

5. usvaja izveštaj o poslovanju, godišnji obračun i izveštaj o izvođenju ekskurzija, odnosno nastave u prirodi;

6. raspisuje konkurs i bira direktora;

7. razmatra poštovanje opštih principa, ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda ostignuća i preduzima mere za poboljšanje uslova rada i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada;

8. donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njegovom ostvarivanju;

9. odlučuje po žalbi, odnosno prigovoru na rešenje direktora;

10. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom

 

Školski odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Školski odbor OŠ “Milivoj Omorac” čine članovi:

 

 • Ispred nastavničkog veće
  • Ljubica Komanov
  • Kockar Aleksandar
  • Radivojša Željko
 • Ispred saveta roditelja
  • Svetlana Bogdanov
  • Jovanov Maja
  • Mirkonj Dragana
 • Ispred lokalne samouprave
  • Silvija Ilijev
  • Dragana Pajić
  • Miodrag Komanov

 

Sednicama školskog odbora prisustvuju i predsednik sindikata Mirjana Kovačević i predstavnici učeničkog parlamenta Milana Brašnjo i Kosana Tatomir.